Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Tapahtumakeskus Kosken Ranta Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.6.2019.  

1. Rekisterinpitäjä

Tapahtumakeskus Kosken Ranta Oy
Katariina Saksilaisen katu 9
00560 Helsinki
Puhelin: 010 219 4460
Sähköposti: myynti@koskenranta.net
Y-tunnus: 2635812-3

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Miia Räsänen
miia.rasanen@koskenranta.net
+358 40 843 7251

3. Rekisterin nimi

Tapahtumakeskus Kosken Ranta Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Koskenrannan asiakkaan ja Koskenrannan välinen asiakassuhde, asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: Asiakassuhteen, asiakaspalvelun toteuttaminen ja asiakastapahtumien varmentaminen sekä niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta. Asiakassuhteiden analysointi ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Koskenrannan liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset. Asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely, markkinatutkimuksen ja mielipidekyselyn toteuttaminen. Muut vastaavat käyttötarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän Koskenrannan asiakastietojärjestelmästä. Markkinoinnissa käytettäviä yhteystietoja saadaan myös rekisteröidyltä itseltään ja keräämällä tietoa palvelu- ja markkinointitapahtumien sekä palveluiden käytön yhteydessä. Henkilötietoja voidaan myös hankkia ulkopuolisista tietolähteistä ja yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä.

Koskenranta tarkistaa asiakasrekisterin noin kahden vuoden välein, epäolennaiset tiedot ja vanhentuneet yhteystiedot poistetaan rekisteristä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän Koskenrannan asiakastietojärjestelmästä. Markkinoinnissa käytettäviä yhteystietoja saadaan myös rekisteröidyltä itseltään ja keräämällä tietoa palvelu- ja markkinointitapahtumien sekä palveluiden käytön yhteydessä. Henkilötietoja voidaan myös hankkia ulkopuolisista tietolähteistä ja yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Koskenranta ei luovuta asiakasrekisterin tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Asiakastietoja ei luovuteta Koskenrannan lukuun toimivien palveluiden tai viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muutoin kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina ja rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Sähköinen rekisteri on suojattu ulkopuolisilta tunkeutumisilta palomuurilaitteistolla ja salasanoin. Häiriötilanteiden varalta rekisterin tiedoista otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot, jotka niin ikään on suojattu palomuurilaitteistolla.

Rekisteriä ei säilytetä manuaalisessa muodossa. Mikäli tilauksen valmisteluun ym. rekisterin tietoja on tulostettava manuaaliseen muotoon, niin aineisto tuhotaan käytön jälkeen silppuamalla tai laittamalla tiedot tietoturvasäiliöön.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterin jäsenellä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Koskenrannan asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisterin jäsenellä on mahdollisuus pyytää korjaamaan virheelliset tiedot Koskenrannan asiakasrekisteristä tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti.
Mikäli yhteystietoja käsitellään asiakasrekisterin jäsenen suostumukseen perustuen, jäsenellä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Koskenrannalle tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn/jäsenen tulee ottaa yhteyttä Koskenrannan myyntipalveluun, myynti@koskenranta.net tai 010 2194 460. Koskenranta voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä/ asiakasrekisterin jäsentä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimiin ryhtymistä.